ZIJN PROFESSIONELE EXPERTISE IS GEKENMERKT
DOOR INSPIREREN, DENKEN EN DOEN.

Als beëdigd kunstexpert bevoegd voor het onderzoek naar echtheid en de taxatie van moderne en hedendaagse kunst, nieuwe media, foto’s, fotocollecties en kunstboeken

 • Expertise en tegenexpertise voor verzekering, erfenisschattingen, rechtszaken, schattingen voor roepzalen en veilinghuizen, verdeling en nalatenschap bij families, historische verenigingen en instituten, boedelbeschrijving (bv. een nalatenschap of familiearchief), schade, diefstal, advies bij aankoop en verkoop van vintage, moderne en hedendaagse kunstwerken en geschillen.
 • Het maken van een attest voor uw verzekering voor de bepaling van de waarde voor een dekking voor uw privécollectie (waardevolle kunstwerken, kunstboeken) rekening houdend met de specifieke karakteristieken van uw unieke collectie. Zo kan u na calamiteiten met deze geattesteerde waarde discussies vermijden met uw verzekeringsmaatschappij.

 

Als beëdigd kunstexpert bevoegd voor ontsluiting van archieven, collecties, individuele foto’s en kunstboeken

 • Relevante expertise beperkt zich niet tot het beschrijven en inventariseren van een kunstwerk, maar zorgt ook voor een wetenschappelijke evaluatie om het zo te valoriseren. Zowel voor een schatting bij een verkoop, een verdeling, een nalatenschap als voor een verzekering kan u advies krijgen om uw belangen zoveel mogelijk te dienen.
 • Taxeren of herwaarderen van bedrijfscollecties.
 • Belangrijk is dat een taxatie altijd een inschatting van de waarde is binnen het kader van een bepaalde context van de kunstscène. Bij een taxatie krijgt u antwoord op al ‘10 relevante W-vragen + 1 H-vraag’.
  • Waarom is de kunstexpertise gewenst? Verkoop? Verzekering? Schenking? Schade?
  • Wat weten we de ‘provenance’ of de afstamming van het kunstwerk? Dit betekent de zoektocht naar de vorige eigenaars en/of plaatsen waar het werk tentoongesteld of verkocht werd
  • Wie heeft het kunstwerk (schilderij, foto, beeldhouwwerk…) gemaakt en wanneer?
  • Waar plaatst men het kunstwerk binnen het oeuvre van de artiest?
  • Wat met de artistieke kwaliteit?
  • Welke technieken zijn er gebruikt om de noodzakelijke determinatie en identificatie te beschrijven?
  • Waar plaatst men het kunstwerk kunsthistorisch?
  • Wat is de staat van het schilderij?
  • Wanneer zijn conservatiemaatregelen of een noodzakelijke restauratie nodig?
  • Wat is een reële financiële waarde van het kunstwerk in geval van verzekering, verkoop, veiling of aankoop?
  • Hoe wenst u het verslag van taxatie? Een mondelinge taxatie of een taxatie waarbij een beëdigd rapport wordt opgemaakt? Het opstellen van een rapport is relevant wanneer een officieel verslag gewenst is zoals bij verzekering, verdeling, schade, schenking, nalatenschappen.

 

Als beëdigd kunstexpert bevoegd voor innovatie, vorming en visieontwikkeling

 • Inventariseren en determineren van historische fotografische en fotomechanische procedés.
 • Advies over conservatie en restauratie van foto’s en fotoboeken.
 • Het bedenken, uitvoeren en coachen van concepten van tentoonstellingsprojecten en publicaties voor musea, culturele centra, galeries en uitgeverijen. Internationale ervaring om van fototentoonstellingen open belevingsplekken te maken met het oog voor onze diverse samenleving die bepaald wordt door beeldcultuur.
 • Beeldselectie en beeldredactie conform de verschillende vormgevingsaspecten binnen de fotografie en met respect en kennis van de geschiedenis van het medium.
 • Kunsteducatie: het uitwerken van workshops, events en flyers voor fotoliefhebbers ter stimulering van hun visuele geletterdheid en hun kritisch denkvermogen (agogisch onderzoek, teksten, tentoonstellingen & publicaties).
 • Een jaarlijks seminarie FotoPanorama, een training voor startende verzamelaars en liefhebbers. Een basiscursus over de fotografische technieken en hoe kwalitatieve prints te herkennen – van carte-de-visite, vintage tot hedendaags – alsook een inzicht in de prijzen van foto’s en fotoboeken die op de commerciële markt worden aangeboden. Dit seminarie met focus op het verzamelen van foto’s en fotoboeken helpt bij de uitbouw van uw collectie foto’s en fotoboeken en geeft u een inzicht in de wereld van fotomusea, fotogaleries en veilinghuizen.
 • Adviseren en uitschrijven van (studie-)programma’s voor opleidingen Photographic Studies, fotofestivals en voor de jaarlijkse World Photo Day op 19 augustus.

 

Als beëdigd kunstexpert bevoegd voor innovatie, vorming en visieontwikkeling

 • Het bieden van managementervaring en beleidskennis in de domeinen van cultuur, politiek en onderwijs om te adviseren over bestuur, communicatie, innovatie, optimale interactie met het maatschappelijke veld en diversiteit.

 

Als beëdigd kunstexpert geschoold voor het geven van boeiende lezingen

 • Dr. Johan Swinnen verzorgt lezingen over de kunstscène, het verzamelen en ontsluiten van kunstwerken, het beoordelen van kunst (kunstanalyse, hoe kijken naar kunst, kunsteducatie, criteria van kunst, de financiële en emotionele waarde van kunst, alsook over kunstvervalsingen doorheen de tijd.
 • Beeldende kunst spreekt tot de verbeelding, ideaal voor story telling met een eigen verhaal. Dr. Johan Swinnen biedt een brede waaier van kwaliteitsvolle lezingen aan die zijn toehoorders informeren, inzicht verschaffen en inspireren.
 • Is het nu met een lezing over de geschiedenis van de fotografie waar alle meesterfotografen met hun werk de revue passeren, of een lezing die een indringend, vrolijk portret schetst van kunstenaars, verzamelaars, handelaren, conservatoren, curatoren en kunstcritici, Dr. Johan Swinnen doet het op zijn bekende onderhoudende wijze.

 

Als beëdigd kunstexpert sinds 1999 ervaring van bemiddeling en advies voor schatting en schade

 • van uw kunstwerk of kunstcollectie, schatting van particuliere-, museale of bedrijfscollecties, rapportages voor de verzekering, rapportages van een schade, rapportages ten behoeve van een erfenis, rapportages van een verdeling of boedelscheiding, rapportages voor een schenking aan een museum, rapportages voor een bruikleen aan een museum, raadgeving inzake kunstenaarsnalatenschappen, advies inzake conservatie en restauratie, advies en begeleiding voor verkoop (galerie, veiling, verzamelaar) en relevant advies voor collectievorming of collectiesanering voor particulieren of bedrijven.

 

Honorarium

Is expertise duur?

Het fabeltje dat experts duur zijn wil ik samen met mijn collega’s-experten van ARGVS uit de wereld helpen. Reeds vanaf 180 euro komen we als expert bij u aan huis.
In geval van diefstal, brand of waterschade is het geschreven verslag van een erkende expert van het grootste belang voor het onderzoek door de veiligheidsdiensten en de afhandeling door de verzekeringsmaatschappijen.

Een aanbeveling: laat uw waardevol roerend bezit om de vijf jaar hertaxeren.

A. VIA EMAIL
Om een eerste mening te krijgen van één of een beperkt aantal stukken kan u een goede foto(‘s) toezenden. Dit is meestal gratis (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad.)

B. VERGOEDING PER UUR
Voor de voorwerpen van bescheiden waarde is een uurloon van toepassing : 180 € het eerste uur, 90 € de daaropvolgende uren (elk begonnen uur wordt volledig aangerekend).

C. EXPERTISE EN  TAXATIE
2% op de schattingswaarde met een minimum van 180 €  op de schijf onder de 50 000 €
+ 1% op de schattingswaarde op de schijf van 50 000 tot 250.000 €
+ 0,50% op de schattingswaarde boven de 250.000 €
(bij aankoop of bij het geven van een verkoopsmandaat vervallen deze kosten)

D. ANDERE KOSTEN
– Dossierkosten minimum 40 € .
– Verplaatsingskosten 0,70 € / km
– Verblijfsvergoeding, overeen te komen met een minimum van 180 €.
– De eventuele wetenschappelijke analyses.
– De verschuldigde BTW (21%)

E. FORFAITAIR – INVENTARISATIE
Eenvoudige inventarisatie vertrekkend van volgend tarief (of volgens afspraak):
Van 1 tot maximum 15 voorwerpen: 400 €
Van 1 tot maximum. 50 voorwerpen: 600 €
Van 1 tot maximum 100 voorwerpen: 800 €
en de verschuldigde BTW (21%)

F. EXPERTISEDAGEN – EVENEMENTEN
Ieder jaar, ter gelegenheid van b.v. Monumentendag, Boekenweek, Erfgoeddag, TV-programma’s, enz., doen openbare besturen, bibliotheken, culturele centra en verenigingen en de media beroep op de medewerking van kunstexperten. Een aantal experts komt enkele uren ter plaatse om de hen getoonde voorwerpen aan een bondig onderzoek te onderwerpen en eventueel een taxatie te geven. Dit soort initiatieven kent een groeiend succes.
– 500 €. Voor een volledige werkdag per expert
– 300 €. Voor een halve dag per expert
– Verplaatsing: 0,70€./Km.
– De verschuldigde BTW (21%)